مناقصه تهیه مصالح ،ساخت و حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده

مناقصه تهیه مصالح ،ساخت و حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده
مناقصه گزار : شهرداری شیراز
 تاریخ: 1395/10/06
شماره آگهی : 95-865 نوبت اول
 آدرس : استان  کهگیلویه و بویراحمد

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی 95-865
نوبت اول: 95.10.6
نوبت دوم: 95.10.7
شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه مصالح ، ساخت و حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده به صورت تیر و ورق با سه ستون میانی به همراه رمپ با دهانه 35 مت واقع در بولوار سلمان فارس مقابل ترمینال کاراندیش را با برآورد اولیه 3.383.020.761 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط با موضوع مناقصه دعوت بعمل می آید. با توجه به موارد ذیل برای دریافت اسناد مناقصه به آدرس : شیراز ، خیابان انقلاب ، نبش هدایت ، طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت ، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز ، واحد قراردادها مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 32346539 آماده پاسخگویی می باشد.
مدت انجام کار: 4 ماه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 170.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب 700785400212بانک شهر به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری
برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
در زمان انعقاد قرارداد 5 درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات روز یکشنبه مورخ 95.10.19 می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 95.10.19 می باشد.
مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
پیش پرداخت طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه قابل پرداخت خواهد بود.
بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.
جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه تصویر برابر با اصل صلاحیت رتبه بندی مربوط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری می باشد.
سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
آدرس و تلفن :فارس, بلوار سلمان فارس مقابل ترمینال کاراندیش

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.