مناقصه نصب 5 دستگاه تلویزیون شهری در شهریار

مناقصه نصب 5 دستگاه تلویزیون شهری در شهریار
مناقصه گزار: شهرداری شهریار
 تاریخ: 1394/05/07
شماره آگهی: نوبت اول
آدرس: تهران ، –

شرح آگهی

آگهی فراخوان عمومی
شهرداری شهریار در نظرد ارد نسبت به تهیه و نصب 5 دستگاه تلویزیون شهری در قالب 130T بر مبنای شرط سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی طبق مجوز شماره 246 مورخ 94.2.8 شورای اسلامی شهر شهریار از طریق فرخوان عمومی اقدام نماید . لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد فراخوان پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به امور مالی شهرداری شهریار مراجعه نمایند.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . هزینه درج آگهی به عهده برنده فراخوان می باشد.
مسعود رهنما – شهردار شهریار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.