مناقصه خرید، نصب، ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری- اهواز

مناقصه خرید، نصب، ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری- اهواز
مناقصه گزار : سازمان زیباسازی شهرداری اهواز
 تاریخ: 1395/09/14
شماره آگهی : شماره 95/9 (خ-ن-ا-م-ب-ت-م-س)
 آدرس : استان خوزستان

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی شماره 95/9 (خ-ن-ا-م-ب-ت-م-س)
سازمان زیباسازی شهرداری اهواز در نظر دارد خرید و نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی ، تندرستی (ویژه پارک مالیات) 95/9 را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.

untitled

از شرکتهای مجاز و واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای سازمان به نشانی اهواز کمپلو، جنب پزشکی قانونی، محوطه بیرونی ساختمان شماره سه شهرداری 33781812 مراجعه نمایید.
1- مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه، از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز است و تحویل در محل دبیرخانه محرمانه مستقر در سازمان در آدرس فوق الذکر می باشد. (حداکثر مهلت تحویل پاکات: ساعت 15:30 روز دوشنبه 95.9.29 می باشد.
2- سازمان در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادها مختار می باشد.
3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه به شرح جدول بالا می باشد که می بایست به یکی از سه طریق ذیل ارایه شود.
الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا 0106002893005 بنام سازمان زیباسازی نزد بانک ملی
ب- بصورت ضمانتنامه بانکی بنام سازمان زیباسازی و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها
ج- چک تضمین شده بانکی در وجه سازمان زیباسازی شهرداری اهواز
4- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.
6- بهای پیشنهادی بایست از حیث مبلغ مشخص و معین و بدوم ابهام و در پاکات لاک و مهر شده باشد.
7- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان می باشد.
8- حداکثر نتیجه کمیسیون برابر ماده 18 آیین نامه معاملات شهرداری به برنده کمیسیون اعلام خواهد شد.
9- تاریخ برگزاری مناقصه در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 95.9.30 می باشد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه الزامی است.
10- به استناد بند 5 ماده 11 آیین نامه معاملات شهرداری کلانشهرها میزان تضمین حسن انجام تعهدات 10 درصد مبلغ قرارداد می باشد. که پس از تحویل موقت آزاد خواهد شد.
11- هزینه انتشار این آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
12- برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز
آدرس :خوزستان, اهواز کمپلو، جنب پزشکی قانونی، محوطه بیرونی ساختمان شماره سه شهرداری

یک دیدگاه برای “مناقصه خرید، نصب، ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری- اهواز

  1. ساغر گفت:

    سلام.ممنون بابت مطالب و وبسایت زیبایی که دارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.