مناقصه عملیات احداث پل عابر پیاده محور ناهارخوران- میناگل

مناقصه عملیات احداث پل عابر پیاده محور ناهارخوران- میناگل
مناقصه گزار : شهرداری گرگان
 تاریخ: 1395/11/18
شماره آگهی :
 آدرس : استان گلستان

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری گرگان در نظر دارد اجرای عملیات احداث پل عابر پیاده محور ناهارخوران- میناگل را با مبلغ برآورد اولیه 6.877.477.743 ریال بدون تعدیل بر مبنای فهرست بهاء پایه رشته ابنیه و تاسیسات برقی سال 1395 برآورد، نقشه و مشخصات فنی پیوست آگهی مناقصه به شرکت های پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت های پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه ابنیه و ساختمان راه و ترابری و آب می توانند از تاریخ 95.11.18 لغایت آخر وقت اداری مورخ 95.11.30به واحد امور قراردادهای شهرداری به آدرس گرگان، میدان شهرداری، شهرداری گرگان، طبقه سوم و یا به سایت شهرداری گرگان به آدرس اینترنتی WWW.GORGAN.IR مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) پاکت ب (اساسنامه آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت، رزومه، صلاحیت پیمانکاری، اسناد و مدارک شرکت در مناقصه) و پاکت ج (پیشنهاد قیمت) به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی در پاکت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس: گرگان، میدان شهرداری، شهرداری گرگان اقدام نمایند.
تلفن تماس: 01732240752
حسین صادقلو- شهردار گرگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.