آگهی مناقصه عملیات طراحی سازه و اجرای المان برکه فلزی

آگهی مناقصه عملیات طراحی سازه و اجرای المان برکه فلزی
مناقصه گزار : شهرداری قیر
 تاریخ: 1396/01/29
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

آگهی مناقصه
شهرداری اوز در نظر دارد به استناد بودجه 1396 عملیات طراحی سازه و اجرای المان برکه فلزی به قیمت پایه 1.800.000.000 ریال به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
1- پیمانکار باید واجد شرایط و دارای تأییدیه صلاحیت و مجوز از سازمانهای ذیربط در امور فوق باشد.
2- محل دریافت اسناد مناقصه و قبول پیشنهادات از تاریخ درج آگهی نوبت اول به مدت 7 روز و در واحد کارشناسی شهرداری به شماره تلفن 07152512141 می باشد.
3- میزان سپرده به مبلغ 90.000.000 ریال واریز به حساب شماره 3100002594009 نزد بانک ملی به نام سپرده شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی می باشد.
4- مهلت قبول پیشنهادات به مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم می باشد.
5- در صورت شرایط برابر اولویت با پیمانکار بومی می باشد.
6- هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
بدهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف در اسناد مناقصه بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل، مختار است و هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. ضمنا مشروح پس از بازدید از محل، اسناد را اخذ و یا قید قبولی امضا نموده و در پاکتهای لاک و مهر شده تحویل نمایند.
نوبت اول:1396.1.29 نوبت دوم 1396.2.9 روابط عمومی شهرداری اوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.