مناقصه خدمات شهری شهرداری صغاد فارس

مناقصه خدمات شهری شهرداری صغاد فارس
مناقصه گزار: شهرداری صغاد
 تاریخ: 1394/02/17
شماره آگهی: نوبت دوم
آدرس: فارس ، –

شرح آگهی

شهرداری صغاد در نظر دارد کلیه امور در حوزه های مورد اشاره را از طریق برگزاری مناقصه عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و پیرو آن مجوز شورای اسلامی شهر به بخش بخصوص واجد شرایط قانونی در قالب قرارداد حجمی واگذار نماید .
حوزه های قابل واگذاری 
خدمات شهری – فضای سبز – تبلیغات محیطی – نگهبانی – دیگر امور بسته به موقعیت زمانی فرد متقاضی برای اطلاع کامل از جزئیات واگذاری می بایستی به شهرداری مراجعه نمایند .
شرایط مناقصه 
مدت انجام کار یکسال شمسی ازتاریخ انعقاد قرارداد می باشد که در صورت رضایت شهرداری برای سالهای بعد قابل تمدید خواهد بود. 
محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهاد و اوراق واحد امور مالی شهرداری می باشد .
میزان سپرده شرکت در مناقصه 100.000.000 ریال می باشد که شرکت کنندگان می بایستی به حساب سپرده شهرداری به شماره 0105762299006 نزد بانک ملی شعبه صغاد واریز و به همراه دیگر اوراق تحویل دهند .
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
هزینه درج اگهی به هر میزان ودیعه به عهده برنده مناقصه است .
مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آگهی به مدت ده روز می باشد .
برندگان اول تا سوم مناقصه در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد به هر دلیل نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست . 
سایر اطلاعات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است که به هنگام مراجعه به شهرداری در اختیار خواهد بود .
به پیشنهادهای مبهم مخدوش یا فاقد سپرده و امضا یا امضا غیر از صاحبان امضا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمناََ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره 07144392580 شهرداری آماده پاسخگویی می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.