مناقصه سرمایه گذار جهت بهره برداری تبلیغاتی پل عابر پیاده

مناقصه سرمایه گذار جهت بهره برداری تبلیغاتی پل عابر پیاده
مناقصه گزار : سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر
 تاریخ: 1395/09/13
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

فراخوان
نوبت دوم
موضوع : ساخت پل عابر پیاده
سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر در نظر دارد نسبت به اخذ سرمایه گذار جهت ساخت و بهره برداری تبلیغاتی پل عابر پیاده در دو منطقه جنب مدرسه بیهقی و جنب مدرسه لاریجانی اقدام نماید.
1- واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطلاع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ 95.9.25 به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 55250811 – 011 تماس حاصل فرمایید.
2- تاریخ بازگشایی پیشنهادهات مورخ 95.9.28 خواهد بود.
3- سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
نوبت اول 95.9.7
نوبت دوم 95.9.13
نصرت اله کوزه گر – شهردار رامسر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.