مناقصه ساخت پل عابر پیاده در اردبیل

مناقصه ساخت پل عابر پیاده در اردبیل
مناقصه  گزار : شهرداری اردبیل
 تاریخ: 95/05/31
شماره آگهی :
 آدرس : آذربایجان غربی ، –

شرح آگهی

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری اردبیل در نظر دارد ، ساخت و نصب هفت دستگاه پل عابر پیاده را به شرکت های واجد الشرایط از طریق مناقصه واگذار نماید .

عنوان پروژه مبلغ مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مدت اجرا
ساخت و نصب هفت دستگاه پل عابر پیاده بصورت دستمزدی 4.862.405.770 244.000.000 9 ماه شمسی

1- محل تامین اعتبار منابع داخلی شهرداری
2- مناقصه گران واجد شرایط می توانند اسناد مناقصه را از آخرین تاریخ انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار در مقابل فیش واریزی به مبلغ 100.000 ریال به شماره حساب سپهر 0106630749002 به نام شهرداری اردبیل نزد بانک صاردات شعبه میدان ورزش از مدیریت پیمان و مناقصه واقع در میدان بعثت به طرف میدان ایثار خریداری کنند . مبلغ واریز شده غیر قابل استرداد است .
3- شرایط شرکت در مناقصه : پیشنهاد دهندگان مبلغ تضمین قید شده در جدول را به شماره حساب سپهر 0106630762004 به نام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش واریز و فیش واریزی و یا به همان مبلغ ضمانتنامه بانکی را در پاکت تضمین پاکت الف مدارک مربوطه و سوابق کاری و شرایط مناقصه را در پاکت ب و برگ پیشنهاد قیمت را در پاکت ج و مجموع را در پاکت لفاف و مهر شده تحویل نمایند .
4- شرایط شرکت کنندگان در مناقصه : از شرکت های واجد شرایط که دارای رتبه راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند دعوت می گردد اسناد مناقصه را تا 10 روز از آخرین تاریخ انتشار آگهی و تا آخر وقت اداری به نشانی : اردبیل – میدان ورزش – شهرداری مرکز دبیرخانه تحویل گردد . پیشنهادهایی که دیرتر از این مهلت تسلیم گردد دریافت نخواهد شد .
5- بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
6- سایر جزییات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .
سرپرست شهرداری اردبیل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.