مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده- نوبت دوم

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده- نوبت دوم
مناقصه گزار : سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز
 تاریخ: 1395/08/24
شماره آگهی : 702-95 نوبت دوم
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی 702-95 نوبت دوم
نوبت اول 95.8.23
نوبت دوم 95.8.24
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده به صورت تیر و ورق با سه ستون میانی واقع شهرک میانرود مقابل درمانگاه گلستان و به صورت رمپی را با براورد اولیه 3.396.596.750 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط با موضوع مناقصه دعوت به عمل می آید با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد مناقصه به آدرس شیراز- خیابان انقلاب- نبش خیابان هدایت- طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت- سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز واحد قراردادها مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 32346539 آماده پاسخگویی می باشد.
مدت انجام کار: چهار ماه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 170.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 700785400212 بانک شهر به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک .
برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
در زمان انعقاد قرارداد 5 درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی اخذ می گردد.
پیش پرداخت طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه قابل پرداخت خواهد بود.
اخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ 95.9.6 می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 95.9.7 در چهارراه خلدبرین جنب آتش نشانی طبقه سوم مدیریت حقوقی شهرداری شیراز می باشد.
مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری می باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
آدرس و تلفن :فارس, شیراز- خیابان انقلاب- نبش خیابان هدایت- طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت- سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز واحد قراردادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.