مناقصه ساخت و نصب پل عابر پیاده کوی سابان – زنجان

مناقصه ساخت و نصب پل عابر پیاده کوی سابان – زنجان
مناقصه گزار : شهرداری زنجان
 تاریخ: 1395/11/17
شماره آگهی : نوبت دوم 71-95
 آدرس : استان زنجان

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم
شماره ( 71 – 95 )
شهرداری زنجان در نظر دارد عملیات اجرای پروژه های خود را برابر مشخصات فنی و عملیاتی و شرایط قید شده در اسناد و مدارک منضم ،از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشانی ذیل مراجعه نمایند.
1 – موضوع مناقصه : بشرح جدول ذیل
2- مهلت خرید اسناد: از تاریخ انتشار آگهی لغایت 95.11.19 میباشد.
3-محل خرید اسناد : زنجان – خیابان خرمشهر – بلوار آزادی – امور قراردادها . تلفن تماس : 02433422036 و جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی WWW.ZANJAN.IR مراجعه نمایند .
4 – مهلت قبول پیشنهادات : از تاریخ 95.11.19 لغایت ساعت 14 مورخه 95.12.1
5 – محل تسلیم اسناد : زنجان – خیابان خرمشهر – بلوار آزادی – شهرداری مرکز – دبیرخانه مرکزی .
6 – میزان و نوع سپرده شرکت در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به شرح مندرج در جدول ذیل به یکی از طرق :
الف – واریز وجه نقد به شماره حساب 0105742894004 نزد بانک ملی شعبه میدان آزادی در وجه شهرداری زنجان
7 – ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما
پ – اسناد خزانه
ت – انواع اوراق مشارکت
ث – وثیقه ملکی معادل 85 درصد ارزش کارشناسی رسمی آن
ج – ضمانت نامه های بانکی صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا میشوند و طبق اساسنامه فعالیت مینمایند .
8 – شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری میباشد.
9 – هزینه انتشار آگهی به عهده برنده گان مناقصه خواهد بود.
10- پیشنهادات واصله راس ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 95.12.2 در جلسه کمیسیون معاملات با حضور پیشنهاد دهندگان گشایش و بررسی خواهد شد.
11 – متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه میبایست مبلغ 400.000 ریال به حساب شماره 3100002448006 بنام شهرداری زنجان نزدبانک ملی شعبه میدان آزادی واریز و اصل فیش آن را ارائه نمایند.
12 – محل تامین اعتبار : منابع استانی
13 – شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار میباشد.
* سایر شروط مناقصه و اختیارات و تکالیف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج میباشد.*

Untitled

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری زنجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.