مناقصه زیباسازی و اجرای المان شهری میادین شهر خرمشهر

مناقصه زیباسازی و اجرای المان شهری میادین شهر خرمشهر
مناقصه گزار : سازمان پارکها و فضای سبز خرمشهر
 تاریخ: 1395/10/18
شماره آگهی : مرحله اول نوبت اول
 آدرس : استان خوزستان

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول
سازمان پارکها و فضای سبز خرمشهر به شماره 5/10/ض/ف مورخ 95.3.24 سازمان پارکها و فضای سبز در نظر دارد پروژه ذیل را از محل اعتبارات منطقه آزاد اروند به شرکتهای دارای مجوز رسمی و صلاحیت دار واگذار نماید.
عنوان پروژه زیباسازی و اجرای المان شهری میادین شهر
برآورد اولیه مشاوره 44.956.556.748 ریال
ضمانتنامه بانکی 2.247.827.837 ریال
لذا از پیمانکارانی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مراجع ذیصلاح تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شده اند و دارای رزومه و تجربه کار مرتبط هستند دعوت می گردد برای تهیه اسناد مناقصه ده روز با احتساب روزهای تعطیل پس از نشر آگهی نوبت دوم به نشانی خرمشهر بلوار امام خمینی سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه نمایند.
بازدید از محل اجرا در تاریخ چهارشنبه 95.11.4 می باشد.
ضمنا مهلت قبول پیشنهادات مورخ 95.11.4 می باشد.
محل برگزاری کمیسیون در ساختمان سازمان پارکها و فضای سبز خرمشهر در روز 95.11.16 ساعت 11 صبح می باشد.
شرایط مناقصه متقاضیان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مشخص شده فوق را طی چک تضمین شده بانکی یا ضمانتنامه بانکی به نام سازمان ارائه نمایند.
برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری خرمشهر ضبط خواهد شد.
شرکتهای دارای صلاحیت و مجوز لازم از سازمان مدیریت برنامه ریزی و مراجع ذیصلاح مجاز به دریافت اسناد مناقصه می باشند.
ارائه اسناد و مدارک مبنی بر داشتن رزومه و تجربه کار مرتبط به شرح شرایط خصوصی الزامی است.
سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
نشر آگهی و برآورد مشاور به عهده برنده می باشد.
روابط عمومی سازمان
آدرس: خوزستان, خرمشهر بلوار امام خمینی سازمان پارکها و فضای سبز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.