مناقصه خرید و نصب 8 دستگاه پل هوایی در تهران

مناقصه خرید و نصب 8 دستگاه پل هوایی در تهران
مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران
 تاریخ: 1395/12/04
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول
شهرداری ملارد در نظر دارد خرید و نصب 8 دستگاه پل هوایی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط (و یا کانون های تبلیغاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی) طبق شرایط مشروحه واگذار نماید.
1- دارا بودن سوابق و مجوزهای مرتبط با پروژه
2- سپرده شرکت در مناقصه به میزان 800.000.000 ریال که می بایست همراه اسناد مناقصه تحویل گردد.
3- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
4- کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی نامه معتبر و تصویر رتبه بندی جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ 95.12.8 لغایت 95.12.15 از ساعت 9 لغایت 12:30 به قراردادها شهرداری ملارد مراجعه و از تاریخ 95.12.14 لغایت ساعت 12 مورخ 95.12.24 پیشنهادهای خود را تحویل دبیرخانه شهرداری ملارد نمایند.
زمان گشایش پیشنهادها در ساعت 14:30 مورخ 95.12.24 می باشد.
5- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
6- متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد مناقصه معرفی نامه (بهمراه کارت شناسایی ملی) و اصل فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 100790829443 بانک شهر به نام شهرداری ملارد تحویل امور قراردادها نمایند.
7- برآورد 16.000.000.000 ریال
8- محل اجرا : ملارد ، مارلیک و سرآسیاب
9-مدت اجرا :6 ماه
10- سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
11- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
علی اکبر خراسانی -شهردار ملارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.