مناقصه طراحی ، چاپ و جمع آوری بنر و فلکسی در تهران

مناقصه طراحی ، چاپ و جمع آوری بنر و فلکسی در تهران
مناقصه گزار: منطقه 7 شهرداری تهران
 تاریخ: 1394/01/25
شماره آگهی: نوبت اول 94/1-2
آدرس: تهران، میدان شهید قندی، ساختمان مرکزی منطقه 7 شهرداری تهران، طبقه دوم (اداره قراردادها)

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی شماره 2-94/1 نوبت اول 
منطقه 7 شهرداری تهران در نظر دارد انجام عملیات مشروح ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار نماید. بدین وسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

ردیف موضوع سپرده شرکت در مناقصه ریال  مدت قرارداد
 1 طراحی ، چاپ ، نصب، نگهداری  و جمع آوری بنر و فلکسی سطح منطقه 150.000.000 12 ماه شمسی
 2 خرید تجهیزات نورپردازی پل های سواره رو روشندلان ، پل چوبی ، زیرگذرهای اتوبان امام علی (ع)  و خرید سر پرچمی های واقع در سطح محدوده 100.000.000 3ماه شمسی

الف – شرایط متقاضی :طبق شرایط مندرج در اسناد و مدارک مناقصه 
ب- محل دریافت اسناد : میدان شهید قندی ، ساختمان مرکزی منطقه 7 شهرداری تهران ، طبقه اول (اداره قراردادها) 
ج- ارائه اصل فیش سپرده نقدی مطابق جدول صدرالذکر به حساب شماره 100785060087 متعلق به منطقه 7 شهرداری تهران نزد بانک شهر شعبه شهید قندی
ه- مهلت ارائه اسناد و تحویل پاکتها : 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی می باشد.
بدیهی است شرکت در مناقصه ها و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد و مدارک مناقصه ها و قوانین و مقرّرات و آئین نامه معاملات شهرداری تهران بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

ضمنا ََمشروح شرایط مناقصه ها در اسناد و مدارک مربوطه درج گردیده و شرکت کنندگان باید کلیه صفحات اسناد و مدارک مناقصه ای را که شرکت می کنند پس از تایید با قید کلمه قبولی مهر و امضاء نموده و به ترتیب مقرّر در اسناد ، در پاکت های الف و ب دریافتی به صورت لاک و مهر شده قرار داده و تحویل دبیرخانه مرکزی واقع در میدان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شهرداری منطقه 7 ، طبقه همکف داده و رسید دریافت نمایند.
پرداخت هزینه انتشار این اگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.
سایت اینترنتی شهرداری منطقه هفت WWW.REGOIN7.TEHRAN.IR
روابط عمومی شهرداری منطقه 7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.