مناقصه جانمایی،طراحی،محاسبه پل عابر پیاده

مناقصه جانمایی،طراحی،محاسبه پل عابر پیاده
مناقصه گزار : شهرداری مرودشت
 تاریخ: 1395/08/23
شماره آگهی : 95-8
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

مناقصه انتخاب مشاور 8-95
شهرداری مرودشت در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور جهت جانمایی ، طراحی ، محاسبه ، متره و برآورد و تهیه اسناد مناقصه – پل عابر پیاده مقابل بیمارستان شهید مطهری اقدام نماید.
لذا از کلیه شرکت مشاور دارای صلاحیت دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مرودشت واقع در میدان امام خمینی مراجعه نمایند.
2- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 50.000.000 ریال می باشد و ارایه ضمانت نامه بانکی بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه به حساب جاری به شماره 0107188877000 نزد بانک ملی شعبه مرودشت الزامی می باشد.
2- چنانچه نفرات اول تا سوم به ترتیب نسبت به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
4- مهلت تحویل اسناد مناقصه پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95.9.1 می باشد و محل تحویل اسناد واحد حراست شهرداری می باشد.
5- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه روز سه شنبه مورخ 95.9.2 ساعت 13 در محل شهرداری است.
6- سایر اطلاعات و جزییات مورد نیاز در اسناد مناقصه و سایت شهرداری مرودشت به آدرس www.marvdashtcity.ir درج گردیده است.
روابط عمومی شهرداری مرودشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.