مناقصه تهیه و چاپ انواع فرم های چاپی

مناقصه تهیه و چاپ انواع فرم های چاپی
مناقصه گزار: بانک تجارت
 تاریخ: 1394/01/25
شماره آگهی: 94/1 ک نوبت اول
آدرس: تهران، اداره کار پردازی – دایره خرید کالا – واقع در تهران – خیابان آزادی – بین نواب و اسکندری – ساختمان بانک تجارت – طبقه هفتم

شرح آگهی

آگهی مناقصه 
شماره 94/1 ک یک مرحله ای  نوبت اول 
بانک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه و چاپ انواع فرم های چاپی مورد نیاز خود به صورت تدریجی به مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.
مهلت دریافت اسناد مناقصه و تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ 94.2.9 ساعت 15 می باشد.
متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز مبلغ 200.000 ریال به شماره حساب 01854887 به نام کارمزد فروش اسناد مناقصه نزد هر یک از شعب بانک تجارت اقدام و رسید آن را هنگام دریافت اسناد تحویل نمایند. (مبلغ مذکور غیر قابل برگشت می باشد)
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 850.000.000  ریال به صورت فیش واریزی به حساب شماره 01830821 به نام بستانکاران موقت سپرده شرکت در مناقصه نزد هر یک از شعب بانک تجارت و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی به غیر از بانک تجارت می باشد.
بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان در مناقصه روز شنبه مورخ 94.2.12 راس ساعت 14 انجام خواهد شد و شرکت کنندگان می توانند هنگام بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت شرکت نمایند.
بر این اساس متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت برگ شرایط شرکت در مناقصه تا قبل از پایان مهلت مقرر 94.2.9 با در دست داشتن معرفی نامه و مطابق با شرایط  فوق به اداره کارپردازی – دایره خرید کالا  واقع در تهران – خیابان آزادی ، بین نواب و اسکندری – ساختمان بانک تجارت – طبقه هفتم مراجعه نمایند.
شماره تماس : 66948455 
آدرس سایت : WWW.TEJARATBANK.IR  
بانک تجارت اداره کارپردازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.