مناقصه تهیه و نصب پل عابر پیاده در لرستان – نوبت دوم

مناقصه تهیه و نصب پل عابر پیاده در لرستان – نوبت دوم
مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان
 تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
شماره آگهی : شماره ۹۵/۳ نوبت دوم
 آدرس : لرستان

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی شماره ۹۵/۳
نوبت دوم
شناسه آگهی: ۱۳۱۴۷
کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های مشروح در جدول ذیل را براساس شرایط ذکر شده به شرح اطلاعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شرکت پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید.
۱- نام و نشانی مناقصه گزار: خرم آباد، بلوار بهارستان، کیلومتر ۳ جاده اندیمشک جنب سیلو- کدپستی ۶۸۱۹۶۱۳۸۳۱
۲- زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی به مدت ۷ روز به آدرس های ذیل مراجعه فرمایید.
پایگاه اینترنتی ملی مناقصات : www.iets.mporg.ir
پایگاه اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای www.lorestan.rmto.ir
مراجعه حضوری به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
لازم به ذکر است که مناقصه گران بایستی در تاریخ مذکور در این بند به سایت مراجعه نمایند و بعد مهلت هفت روزه از تاریخ چاپ آگهی دوم امکان دریافت اسناد وجود ندارد.
۳- مدارک لازم شرکت در مناقصه : کلیه شرکت های مناقصه گر بایستی دارای گواهینامه صلاحیت معتبر ثبت شده در سامانه ساجار باشند و نیز از آخرین آگهی تغییراتی بیش از دو سال نگذشته باشد (شرکت ها حداقل باید دارای صلاحیت پایه پنج در رشته راه و ترابری باشند در غیر این صورت پاکات ارائه شده مردود اعلام می شوند.)
۴- زمان و محل تحویل پیشنهادها: مناقصه گران می بایست پاکات اسناد و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۳۰ به آدرس دبیرخانه ا داره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای واقع در خرم آباد، بلوار بهارستان، کیلومتر ۳ جاده اندیمشک، جنب سیلو ثبت و تحویل نمایند.
۵- زمان بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۱۱٫۰۳
۶- سایر شرایط مناقصه گران
ج- تکمیل کلیه فرم های ارزیابی مندرج در اسناد مناقصه به انضمام مدارک مورد نیاز
تذکر مهم:
نوع تضمین بایستی مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی (موضوع آیین نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۲۲) باشد (در صورت واریز نقدی، دریافت شماره حساب با تأیید ذیحسابی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان انجام گیرد.)
۸- لازم است مناقصه گران تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف، اسناد ارزیابی شرکت را در پاکت ب، پیشنهاد قیمت و آنالیز بها را در پاکت ج قرار داده و هرسه پاکت فوق الذکر را لاک و مهر کرده تحویل نمایند. (در صورت ارائه پاکات و مدارک خارج از ترتیب ذکر شده در این بند، پاکت ارائه شده مخدوش اعلام می گردد (حتماً روی هر پاکت نام آن به صورت الف، ب یا ج ذکر شود.)

untitled

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان لرستان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.