مناقصه تهیه و نصب پل عابر پیاده در لرستان – نوبت دوم

مناقصه تهیه و نصب پل عابر پیاده در لرستان – نوبت دوم
مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان
 تاریخ: 1395/10/16
شماره آگهی : شماره 95/3 نوبت دوم
 آدرس : لرستان

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی شماره 95/3
نوبت دوم
شناسه آگهی: 13147
کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های مشروح در جدول ذیل را براساس شرایط ذکر شده به شرح اطلاعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شرکت پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید.
1- نام و نشانی مناقصه گزار: خرم آباد، بلوار بهارستان، کیلومتر 3 جاده اندیمشک جنب سیلو- کدپستی 6819613831
2- زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز به آدرس های ذیل مراجعه فرمایید.
پایگاه اینترنتی ملی مناقصات : www.iets.mporg.ir
پایگاه اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای www.lorestan.rmto.ir
مراجعه حضوری به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
لازم به ذکر است که مناقصه گران بایستی در تاریخ مذکور در این بند به سایت مراجعه نمایند و بعد مهلت هفت روزه از تاریخ چاپ آگهی دوم امکان دریافت اسناد وجود ندارد.
3- مدارک لازم شرکت در مناقصه : کلیه شرکت های مناقصه گر بایستی دارای گواهینامه صلاحیت معتبر ثبت شده در سامانه ساجار باشند و نیز از آخرین آگهی تغییراتی بیش از دو سال نگذشته باشد (شرکت ها حداقل باید دارای صلاحیت پایه پنج در رشته راه و ترابری باشند در غیر این صورت پاکات ارائه شده مردود اعلام می شوند.)
4- زمان و محل تحویل پیشنهادها: مناقصه گران می بایست پاکات اسناد و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1395.10.30 به آدرس دبیرخانه ا داره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای واقع در خرم آباد، بلوار بهارستان، کیلومتر 3 جاده اندیمشک، جنب سیلو ثبت و تحویل نمایند.
5- زمان بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 1395.11.03
6- سایر شرایط مناقصه گران
ج- تکمیل کلیه فرم های ارزیابی مندرج در اسناد مناقصه به انضمام مدارک مورد نیاز
تذکر مهم:
نوع تضمین بایستی مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی (موضوع آیین نامه شماره 123402 مورخ 1394.09.22) باشد (در صورت واریز نقدی، دریافت شماره حساب با تأیید ذیحسابی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان انجام گیرد.)
8- لازم است مناقصه گران تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف، اسناد ارزیابی شرکت را در پاکت ب، پیشنهاد قیمت و آنالیز بها را در پاکت ج قرار داده و هرسه پاکت فوق الذکر را لاک و مهر کرده تحویل نمایند. (در صورت ارائه پاکات و مدارک خارج از ترتیب ذکر شده در این بند، پاکت ارائه شده مخدوش اعلام می گردد (حتماً روی هر پاکت نام آن به صورت الف، ب یا ج ذکر شود.)

untitled

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان لرستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.