مناقصه بهره برداری و تحویل یک دستگاه پل هوایی در شیراز

مناقصه بهره برداری و تحویل یک دستگاه پل هوایی در شیراز
مناقصه گزار : شهرداری شیراز
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
شماره آگهی : ۹۵-۸۱۶نوبت دوم
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

آگهی عمومی انتخاب سرمایه گذار
۹۵-۸۱۶
نوبت اول : ۹۵٫۹٫۲۳
نوبت دوم : ۹۵٫۹٫۲۵
شهرداری شیراز در نظر دارد ساخت ، بهره برداری و تحویل (انتقال ) یک دستگاه پل هوایی به صورت کابلی به همراه رمپ واقع در بولوار میرزای شیراز ، نبش خیابان بهشت به روش BOT را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای سابقه مرتبط در امر سرمایه گذاری دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس : میدان دانشجو ، ابتدای بولوار چمران ف ساختمان معاونت اداری مالی دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایندن ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن ۳۶۲۶۳۰۴۹ آماده پاسخگویی می باشد .
۱- هزینه پروژه : ۵٫۲۵۲٫۸۷۴٫۳۹۶ ریال
۲-آورده طرفین :
۲-۱- آورده شهرداری :
۲-۱-۱ تامین مکان مورد نظر جهت اجرای پل هوایی و اجازه بهره برداری از فضای تبلیغاتی روی عرشه پل موضوع مناقصه برای مدت معین
۲-۲ آورده سرمایه گذار :
۲-۲-۱ آورده سرمایه گذار عبارت است : از هزینه های مربوط به ساخت ، بهره برداری و تحویل (بر اساس مشخصات فنی و اجرایی پیوست ) پرداخت دستمزد کارگران و پیمانکاران و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارگران مرتبط با پروژه و همچنین پوشش بیمه ای لازم از جمله مسئولیت مدنی تمام خطر پروژه در زمان ساخت و بهره برداری و پرداخت کلیه کسورات قانونی مربوطه از جمله (مالیات و بیمه و سایر هزینه های مرتبط با موضوع مناقصه )
تبصره ۱- ساخت و نصب می بایست طبق نقشه ها و برآورد پیوست اسناد و جدول مصالح مورد تایید شهرداری (معابونت فنی عمرانی و سازمان حمل و نقل و ترافیک )و طبق الزامات مباحث ملی ساختمان ونشریات مرتبط سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد .
۳- مدت مناقصه :
۳-۱- مدت کل موضوع مناقصه عملیات ساخت ، نصب و بهره برداری ۴ سال کامل شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد .
۳-۲- از تاریخ انعقاد قرارداد ۶ ماه جهت ساخت و اجرای موضوع مناقصه خواهد بود .
۴- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۲۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده ۷۰۰۷۹۱۸۸۸۱۴۵ بانک شهر شعبه چمران به نام شهرداری
۵-برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
۶-در زمان انعقاد قرارداد مبلغ ۵۲۵٫۲۸۷٫۴۳۹ ریال به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی از برنده مناقصه اخذ می گردد .
۷- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ساعت ۱۴/۱۵ روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۳ می باشد .
۸- تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۴ در سازمان سرمایه گذاری و مدیریت پروژه های اوراق مشارکتی شهرداری شیراز به نشانی بولوار شهید چمران ابتدای بولوار شاهد جنب ایستگاه قطار شهری می باشد .
۹- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد .
۱۰- بدیهی است هزینه آگهی به هده برنده خواهد بود و شهرداری در رد یا یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد .
۱۱-اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی مناقصه قابل دریافت خواهد بود .
۱۲- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده ده آیین نامه معاملات شهرداری می باشد .
۱۳-سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است .
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.