مناقصه بهره برداری و تحویل یک دستگاه پل هوایی- شیراز

مناقصه بهره برداری و تحویل یک دستگاه پل هوایی- شیراز
مناقصه گزار : شهرداری شیراز
 تاریخ: 1395/09/23
شماره آگهی : 95-816نوبت اول
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

آگهی عمومی انتخاب سرمایه گذار
95-816
نوبت اول : 95.9.23
نوبت دوم : 95.9.25
شهرداری شیراز در نظر دارد ساخت ، بهره برداری و تحویل (انتقال ) یک دستگاه پل هوایی به صورت کابلی به همراه رمپ واقع در بولوار میرزای شیراز ، نبش خیابان بهشت به روش BOT را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای سابقه مرتبط در امر سرمایه گذاری دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس : میدان دانشجو ، ابتدای بولوار چمران ف ساختمان معاونت اداری مالی دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایندن ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 36263049 آماده پاسخگویی می باشد .
1- هزینه پروژه : 5.252.874.396 ریال
2-آورده طرفین :
2-1- آورده شهرداری :
2-1-1 تامین مکان مورد نظر جهت اجرای پل هوایی و اجازه بهره برداری از فضای تبلیغاتی روی عرشه پل موضوع مناقصه برای مدت معین
2-2 آورده سرمایه گذار :
2-2-1 آورده سرمایه گذار عبارت است : از هزینه های مربوط به ساخت ، بهره برداری و تحویل (بر اساس مشخصات فنی و اجرایی پیوست ) پرداخت دستمزد کارگران و پیمانکاران و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارگران مرتبط با پروژه و همچنین پوشش بیمه ای لازم از جمله مسئولیت مدنی تمام خطر پروژه در زمان ساخت و بهره برداری و پرداخت کلیه کسورات قانونی مربوطه از جمله (مالیات و بیمه و سایر هزینه های مرتبط با موضوع مناقصه )
تبصره 1- ساخت و نصب می بایست طبق نقشه ها و برآورد پیوست اسناد و جدول مصالح مورد تایید شهرداری (معابونت فنی عمرانی و سازمان حمل و نقل و ترافیک )و طبق الزامات مباحث ملی ساختمان ونشریات مرتبط سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد .
3- مدت مناقصه :
3-1- مدت کل موضوع مناقصه عملیات ساخت ، نصب و بهره برداری 4 سال کامل شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد .
3-2- از تاریخ انعقاد قرارداد 6 ماه جهت ساخت و اجرای موضوع مناقصه خواهد بود .
4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 263.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده 700791888145 بانک شهر شعبه چمران به نام شهرداری
5-برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
6-در زمان انعقاد قرارداد مبلغ 525.287.439 ریال به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی از برنده مناقصه اخذ می گردد .
7- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ساعت 14/15 روز دوشنبه مورخ 95.10.13 می باشد .
8- تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 95.10.14 در سازمان سرمایه گذاری و مدیریت پروژه های اوراق مشارکتی شهرداری شیراز به نشانی بولوار شهید چمران ابتدای بولوار شاهد جنب ایستگاه قطار شهری می باشد.
9- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
10- بدیهی است هزینه آگهی به هده برنده خواهد بود و شهرداری در رد یا یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد .
11-اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی مناقصه قابل دریافت خواهد بود .
12- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده ده آیین نامه معاملات شهرداری می باشد .
13-سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است .
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.