مناقصه احداث یک دستگاه پل عابر پیاده -تربت حیدریه به مشهد

مناقصه احداث یک دستگاه پل عابر پیاده -تربت حیدریه به مشهد
مناقصه گزار : اداره کل حمل و نقل و جاده ای خراسان رضوی
 تاریخ: 1395/12/05
شماره آگهی : 95/31/42- نوبت اول
 آدرس : استان خراسان رضوی

شرح آگهی

فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی
شماره 95/31/42 فشرده -نوبت اول
موضوع: احداث یک دستگاه پل عابر پیاده محور تربت حیدریه – مشهد
رشته و رتبه پیمانکار پیمانکاران دارای صلاحیت در رشته های ابنیه یا راه و ترابری با حداقل رتبه 5
مبلغ برآورد مناقصه 4.423.218.000 ریال
میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 221.161.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی در وجه اداره کل واریز گردد.
مهلت و نحوه تهیه اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه تا مورخ 95.12.12 از طریق سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir قابل مراجعه و دریافت می باشد.
مدت قبول اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران تا راس ساعت 9 صبح مورخ 95.12.26 می باشد و از زمان مقرر به بعد هیچگونه پیشنهادی قابل قبول نیست و ترتیب اثر نخواهد شد.
تاریخ و ساعت بازگشایی پیشنهادات مالی : راس ساعت 13 مورخ 95.12.26 ضمنا جهت حضور نماینده آن شرکت در جلسه بازگشایی پیشنهادات ارائه معرفی نامه کتبی الزامی است .
محل تسلیم اسناد ارزیابی کیفی مشهد انتهای خیابان فدائیان اسلام اداره کل حمل و نقل و جاده ای خراسان رضوی واحد دبیرخانه در قبال اخذ رسید می باشد (تحویل پاکات به قسمتهای دیگر قابل قبول نیست).
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن 8-05133442024 داخلی 409 اداره پیمان و رسیدگی تماس حاصل نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.