مناقصه احداث یک دستگاه پل عابر پیاده در قزوین

مناقصه احداث یک دستگاه پل عابر پیاده در قزوین
مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین
 تاریخ: 1394/01/16
شماره آگهی: شماره 01-94 نوبت اول
آدرس: قزوین، بلوار نوروزیان – بلوار حج – بن بست اول – کد پستی 46161-34149 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین (اداره امور اداری

شرح آگهی

اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 01-94
موضوع : احداث یک دستگاه پل عابر پیاده (در محور قدیم قزوین – تهران سه راهی پلی وینا – هفت سنگان سه راهی پلی وینا ) مقابل دانشگاه غیر انتفاعی پارسیان
تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 170.000.000 ریال می باشد که می بایستی به صورت فیش واریزی و یا چک بانکی تضمین شده و یا ضمانت نامه بانکی باشد.
مهلت و محل دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 94.1.23 به آدرس ذیل.
مهلت و محل ارائه پیشنهادها: پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 94.2.3 به آدرس ذیل.
زمان و محل بازگشایی پیشنهادها : ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 94.2.5 در آدرس ذیل.
سایر اطلاعات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس : قزوین – بلوار نوروزیان – بلوار حج – بن بست اول – کد پستی 46161-34149 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین (اداره امور اداری ) مراجعه نمایند.
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین 
دبیرخانه کمیسیون معاملات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.