مناقصه احداث پل عابر پیاده شهید هاشمی اهواز نوبت دوم

مناقصه احداث پل عابر پیاده شهید هاشمی اهواز نوبت دوم
مناقصه گزار : منطقه یک شهرداری اهواز
 تاریخ: 1395/07/06
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان خوزستان

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی

عنوان آگهی: مناقصه احداث پل عابر پیاده شهید هاشمی در حوزه خدماتی منطقه یک شهرداری… نوبت دوم
منطقه یک شهرداری اهواز در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مناقصه احداث پل عابر پیاده شهید هاشمی اهواز نوبت دوم

از شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس های الف- مدیریت قراردادهای شهرداری اهواز به نشانی: اهواز – خیابان انقلاب نبش خیابان غزنوی – ساختمان شماره سه شهرداری – مدیریت قراردادها تلفن: 3774062 – 3799160
ب- اهواز منطقه یک شهرداری – خیابان شهید شهبا (10 پادادشهر) (تلفن تماس 35544224 )
سایت WWW.PEYMANKAR.AHVAZ.IR مراجعه نمایند.
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
1- مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری است و تحویل پاکات به دبیرخانه حراست محرمانه حراست مستقر در منطقه یک شهرداری اهواز می باشد.
2- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار می باشد.
3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مطابق جدول فوق می باشد که می بایست به یکی از سه طریق ذیل ارایه شود.
فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا 100785989327 بانک شهر شعبه پادادشهر حساب سپرده منطقه یک شهردای اهواز
بصورت ضمانتنامه بانکی بنام منطقه یک شهرداری اهواز و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها با قابلیت یک دوره تمدید سه ماهه
چک تضمین شده بانکی به نام شهرداری اهواز:
4- تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 95.7.24 در محل دفتر مدیر قراردادهای شهرداری اهواز به آدرس اهواز، خیابان انقلاب، نبش خیابان غزنوی، ساختمان شماره سه شهرداری می باشد.
5- نتیجه کمیسیون برابر ماده 18 آیین نامه مالی کلانشهرها به برندگان اعلام خواهد شد تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود.
6- به استناد بند 5 ماده 11 آیین نامه معاملات کلانشهرها از برند مناقصه 10 درصد مبلغ پیشنهادی پیمانکار تضمین حسن اجرای تعهدات اخذ می گردد.
7- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.
8- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
9- بر اساس ماده 10 آیین نامه مالی کلانشهرها شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد.
10- سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج شده است.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز
آدرس و تلفن :خوزستان, اهواز – خیابان انقلاب نبش خیابان غزنوی – ساختمان شماره سه شهرداری – مدیریت قراردادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.