مناقصه احداث پل عابر پیاده در اهواز – نوبت دوم

مناقصه احداث پل عابر پیاده در اهواز – نوبت دوم
مناقصه گزار : شهرداری منطقه دو اهواز
 تاریخ: 1395/10/08
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان خوزستان

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم
شهرداری منطقه دو اهواز در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

untitled

از شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری منطقه دو به نشانی خیابان انقلاب جنب سازمان آتش نشانی به شماره تلفن تماس: 33790887 و یا به مدیریت قراردادهای شهرداری اهواز به نشانی اهواز خیابان انقلاب نبش خیابان غزنوی جنب ساختمان پزشکی قانونی ساختمان شماره سه شهرداری تلفن: 3774062-3799160 مراجعه نمایند.
پیمانکارهای محترم می توانند از طریق مراجعه به سایت peymankar.ahvaz.ir نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 ابنیه یا 5 راه و ترابری جهت خرید اسناد مناقصه اقدام نماید.
ارائه تصویر برابر اصل شده گواهینامه hse شرکت الزامی است.
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری و تحویل پاکات به دبیرخانه محرمانه منطقه 2 شهرداری به آدرس خیابان انقلاب جنب سازمان آتش نشانی می باشند (حداکثر تحویل پاکات: ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 95.10.20 می باشد.).
شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه فوق الذکر می بایست به یکی از سه طریق ذیل ارائه شود.
فیش واریز مبلغ فوق به حساب سپرده 10/4792926/1 نزد بانک شهر شعبه انقلاب به نام منطقه دو شهرداری جنب منطقه 2 شهرداری
به صورت ضمانتنامه بانکی به نام منطقه دو شهرداری و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها
چک تضمین شده به نام منطقه دو شهرداری
تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 95.10.21 در دفتر شهرداری منطقه 2 به آدرس فوق الذکر می باشد.
حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مجاز می باشد.
نتیجه کمیسیون برابر ماده 18 آیین نامه معاملات شهرداری کلانشهرها به برندگان اعلام خواهد شد تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود.
به استناد بند 5 ماده 11 آیین نامه معاملات شهرداری کلانشهرها میزان تضمین حسن انجام تعهدات 10 درصد مبلغ پیشنهادی پیمانکار می باشد که پس از تحویل موقت آزاد خواهد شد.
به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.
برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب ضبط خواهدشد.
شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای کلانشهرها می باشد.
سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.
*توجه: با توجه به بخشنامه 979/1/44 مورخ 93.1.10 استانداری خوزستان در شرایط یکسان اولویت با شرکتهای بومی استان خوزستان می باشد
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز
آدرس: خوزستان, امور قراردادهای شهرداری منطقه دو به نشانی خیابان انقلاب جنب سازمان آتش نشانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.