مناقصه اجرای سایه بان و نورپردازی پل نمازی در شیراز

مناقصه اجرای سایه بان و نورپردازی پل نمازی در شیراز
مناقصه گزار : شهرداری شیراز توسط سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
 تاریخ: 1396/01/09
شماره آگهی : نوبت اول شماره 009-96
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی009-96
نوبت اول آگهی: 96.01.09
نوبت دوم آگهی: 96.01.14
شهرداری شیراز توسط سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجرای سایه بان و نورپردازی پل نمازی، از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس شیراز، میدان شهید مطهری، نبش بولوار قدوسی شرقی، جنب بانک سپه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 07138431270 – آماده پاسخگویی می باشد.
1- مبلغ کل برآورد اولیه 3.222.208.205 ریال براساس فهرست بهای ابنیه و تاسیسات برقی سال 95
2- ارائه رتبه بندی و صلاحیت دارای اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی حداقل پایه 5 (پنج) در رشته تاسیسات و تجهیزات یا نیرو
3- شرکت می بایست دارای سابقه اجرایی مشابه با موضوع مناقصه باشد.
4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 165.000.000 ریال است که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.
الف: ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری شیراز
ب: فیش واریز نقدی به شماره 100786633031 حساب سپرده امانی شهرداری شیراز نزد بانک شهر
5- زمان بازدید میدانی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 96.01.23 و محل تجمع سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری می باشد.
6- آخرنی مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96.01.26 می باشد.
7- زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکتها روز یکشنبه مورخ 96.01.27 در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین خواهد بود.
8- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادت مختار می باشد.
9- بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط شهرداری و تصمیمات متخذه خواهد بود.
10- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.
11- آگهی فوق از طریق سایت WWW.SHIRAZ.IR/PARKHA قابل مشاهده می باشد.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.