مزایـده بهره‌برداری از امتیاز تبلیغات محیطی مجموعه ورزشی

مزایـده بهره‌برداری از امتیاز تبلیغات محیطی مجموعه ورزشی
مزایده گزار :  شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور
 تاریخ: 1395/08/27
شماره آگهی :
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

تجدید آگـهـی مزایـده عمومی
شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری از مکان ذیل واقع در مجموعه ورزشی انقلاب را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص(حقیقی،حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید.
۱ – موضوع مزایده :بهره‌برداری از امتیاز انجام تبلیغات محیطی داخل مجموعه ورزشی انقلاب-تجدید
۲- مبلغ پایه کارشناسی : 24،302،400،000(بیست و چهار میلیارد و سیصدو دو میلیون و چهارصد هزار)ریال

۳ – مبلغ تضمین شرکت در مزایده:1،215،120،000(یکمیلیارد و دویست و پانزده میلیون و یکصد و بیست هزار )ریال
۴ – نام و نشانی مزایده‌گزار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن:26216300
۵ – مدت بهره برداری و محل اجرا : از تاریخ شروع قرارداد به مدت یکسال شمسی. استان تهران، شهر تهران، مجموعه ورزشی انقلاب
۶ – زمان دریافت اسناد مزایده : در ساعت اداری (از ساعت 8:00 الی 16:30) از روز دوشنبه مورخ 95.9.1 لغایت روز سه شنبه مورخ 95.9.9
۷ – آدرس محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادها : تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب، جنب فدراسیون هاکی،امور قراردادهای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
۸ – مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده: واریز مبلغ 2،000،000 (دو میلیون)ریال به حساب شماره 2170589001003 بانک ملی شعبه نمایشگاه، بنام شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
۹ – آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : ساعت 16 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 95.9.21میباشد.
۱۰ – زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادهای واصله در ساعت10:30 روز سه شنبه 95.9.23 در کمیسیون مزایده در مجموعه ورزشی انقلاب(تالار نصرت) باز و خوانده می‌شود. پس از بررسی و ارزیابی شرکت کنندگان پاکات (الف ،ب و ج)بازگشایی می‌شود. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر در بند 8 آگهی مزایده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* نوع تضمین شرکت در مزایده به صورت یکی از موارد ذیل:
الف- ضمانت بانکی و یا ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند./ب. وجه نقد واریز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده هزینه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور./ج.ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران/ د.اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)/ هـ .وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناس رسمی آن. / و.ضمانتنامه های صادره توسط صندوق ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
(مشخصات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور: کد اقتصادی 411111167873- شناسه ملی 10101555550- شماره ثبت 111835)
* بازگشایی پاکات با پیشنهاد حداقل یک مزایده‌گر انجام خواهد شد.
* هزینه آگهی و کارشناسی تعیین پایه مزایده بعهده برنده مزایده است.
* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده‌گزار ایجاد نمی‌نماید.
* شرکت در قبول و یا رد همه یا هر یک از پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.
آدرس و تلفن :تهران، تهران، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.