مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری

مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری
مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد
 تاریخ: 1396/01/29
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان لرستان

شرح آگهی

آگهی مزایده (نوبت اول)
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری در نظر دارد تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری تک وجهی را از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال به بخش خصوصی واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ پنجاه میلیون ریال به حساب سپرده 100800502964 نزد بانک شهر شعبه انقلاب خرم آباد به نام سازمان فرهنگی ورزشی، پیشنهادات خود را همراه با فیش واریزی به مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در پاکتهای در بسته به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امت، کوچه مجد، کد پستی 6813818489 تحویل نمایند.
– سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
– در صورت عدم قرارداد توسط برندگان اول، دوم و سوم سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
– هزینه آگهی به عهده برنده مزایده است.
– جهت کسب اطلاعات بیشتر که در اسناد مزایده مندرج است به معاونت فرهنگی سازمان مراجعه فرمایید.
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.