مزایده کتبی تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده در عباس آباد

مزایده کتبی تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده در عباس آباد
مزایده گزار : شهرداری عباس آباد
 تاریخ: 1395/08/08
شماره آگهی :
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

آگهی مزایده کتبی
شهرداری عباس آباد در نظر دارد تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده سطح شهر عباس آباد را برای امر تبلیغات به صورت اجاره به اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید.
1- قیمت پایه کارشناسی هر پل به صورت سالیانه به مبلغ 300.000.000 ریال خواهد بود.
2- شرکت کنندگان ملزم خواهند بود مبلغ 96.000.000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی و یا نقدا به حساب سیبا فراگیر شماره 3100002839000 نزد بانک ملی ایران شعبه عباس آباد واریز و فیش آن را به همراه پیشنهادات خود در پاکت بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
3- مدت قرارداد اجاره یکساله خواهد بود.
4- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ آخرین نشر آگهی به مدت 10 روز می باشد.
5- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف مدت 7 روز در جهت انعقاد قرارداد اقدام نماید، در غیر این صورت وجه سپرده به نفع شهرداری ضبط و نفر بعدی به عنوان برنده اعلام خواهد شد.
7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
محمدرضاملا امرجی – شهردار عباس آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.