مزایده واگذاری 8 عدد بیلبورد تبلیغاتی در فیروز آباد

مزایده واگذاری 8 عدد بیلبورد تبلیغاتی در فیروز آباد
مزایده گزار : شهرداری فیروزآباد
 تاریخ: 1396/01/27
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
نوبت اول 96.1.19
نوبت دوم 96.1.27
شهرداری فیروزآباد براساس مجوز شماره 143 مورخ 95.12.23 شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری 8 عدد بیلبورد تبلیغاتی در ضمن قرارداد اجاره از طریق مزایده کتبی به مدت یک سال شمسی اقدام نمایند لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد روابط عمومی شهرداری مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را براساس فرم مزایده حداکثر تا تاریخ هفتم اردیبهشت ماه 1396 در پاکت سربسته به شهرداری تحویل نمایند.
قیمت پایه اجاره , ماهانه چهل میلیون ریال می باشد.
مبلغ سپرده شرکت در مزایده دو میلیون ریال می باشد.
چنانچه برندگان اول و دوم سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
سپرده نفرت اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده در شهرداری باقی خواهد ماند.
شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
سایر اطلاعات و جزییات مربوط به اجاره در اسناد مزایده مندرج است.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
منحصرا افرادی که مجوز رسمی کانون تبلیغاتی از وزارت ارشاد را دارا هستند می توانند در مزایده شرکت نمایند .
برنده مزایده متعهد می گردد مبلغ ماهیانه اجاره بها 40.000.000 ریال را در سررسید خود به حساب شهرداری فیروزآباد واریز کرده و رسید آن را تحویل نماید .
رعایت سقف مبلغ اجاره بیلبورد به شخص ثالث توسط برنده مزایده که پس از انعقاد قرارداد با شهرداری مشخص می گردد الزامی بوده و فقط تحت نظارت شهرداری انجام میگردد .
چمران فیروزی – شهردار فیروز اباد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.