مزایده واگذاری یک عدد تلویزیون شهری در سنندج

مزایده واگذاری یک عدد تلویزیون شهری در سنندج
 مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری سنندج
 تاریخ: 1395/09/29
شماره آگهی : نوبت اول شماره 2171/س/ز
 آدرس : استان کردستان

شرح آگهی

آگهی فراخوان (مزایده عمومی) شماره 2171/س/ز نوبت اول مورخ 95.9.4
سازمان زیباسازی شهرداری سنندج در نظر دارد یک عدد تلویزیون شهری واقع در بلوار سید قطب را به منظور بهره برداری تبلیغاتی در ازای دریافت اجاره از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکتها و کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از تمامی علاقمندان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امام روبروی اداره گمرک کوچه بیان سازمان زیباسازی شهرداری سنندج مراجعه نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33157180 تماس حاصل نمایند.
شرایط عمومی مزایده:
1- شرکت در مزایده های تبلیغات محیطی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و کانون های تبلیغاتی صلاحیت دار آزاد می باشد (در شرایطی که قیمت پیشنهادی برابر باشد اولویت با کانونهای دارای مجوز می باشد (ضمنا اشخاص حقیقی در صورت برنده شدن موظف به ارائه مجوز از سوی مراجع صلاحیت دار (ظرف مدت سه ماه) می باشند و یا از طریق یکی از کانونهای صلاحیت دار برای عقد قرارداد اقدام نمایند.
2- متقاضی باید هیچگونه بدهکاری به سازمان زیباسازی نداشته باشد احراز این امر اخذ مفاصا حسابی است که امور مالی سازمان صادر می نماید.
3- مدت قرارداد 1 سال شمسی می باشد.
4- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95.10.9 ساعت 14 و زمان بازگشایی پیشنهادات روز شنبه مورخ 95.10.11 ساعت 12 می باشد .
5- مبلغ 5 درصد از کل اجاره یکساله تلویزیون شهری به عنوان سپرده شرکت در مزایده در وجه جاری به شماره حساب 3-8464956-42-2610 بانک انصار شعبه مرکزی امام خمینی با ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع کارفرما به صورت جداگانه الزامی است.
6- هرگاه برنده اول حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده شرکت در مزایده وی به نفع سازمان ضبط خواهد شد و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرارداد با رعایت مفاد تبصره یک این ماده ابلاغ می گردد اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضیمن حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می شود و در این صورت به تشخیص شهرداری مزایده تجدید و یا موضوع برای اتخاذ تصمیم دیگر به کمیسیون مقرر در ماده 14 این ایین نامه ارجاع خواهد شد
تبصره 1: رجوع به پیشنهاددهنده که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرارداد به شرطی میسر است که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد در غیر این صورت رجوع به او ممنوع است.
7- ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط و تکالیف سازمان زیباسازی شهرداری سنندج می باشد.
8- سازمان زیباسازی در تجدید مزایده و همچنین رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
9- هزینه های مربوط به انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
روابط عمومی سازمان
آدرس: کردستان, خیابان امام روبروی اداره گمرک کوچه بیان سازمان زیباسازی شهرداری سنندج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.