مزایده واگذاری یک عدد تلویزیون شهری در سنندج

مزایده واگذاری یک عدد تلویزیون شهری در سنندج
مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری سنندج
 تاریخ: 1395/09/09
شماره آگهی : 2171/س/ز نوبت اول
 آدرس : استان کردستان

شرح آگهی

آگهی فراخوان (مزایده عمومی )
شماره 2171/س/ز مورخ 95.9.4
نوبت اول
سازمان زیباسازی شهرداری سنندج در نظر دارد در راستای تحقق کد 301001 بوجه سازمان، منصوب شورای محترم سازمان و به استناد بند 2 از مجوز شماره 182 مورخ 95.7.13 شورای محترم اسلامی یک عدد تلویزیون شهری واقع در بلوار سید قطب را به منظور بهره برداری تبلیغاتی در ازای دریافت اجاره از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت ها و کانون های تبیلغاتی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از تمامی علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد و شرایط مزایده ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امام روبروی اداره گمرک، کوچه بیان، سازمان زیباسازی شهرداری سنندج مراجعه نماینده و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33157180 تماس حاصل نمایند .
شرایط عمومی مزایده :
1- شرکت در مزایده های تبلیغاتی محیطی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و کانون های تبلیغاتی صلاحیت دار آزاد می باشد (در شرایط که قیمت پبشنهادی برابر باشد الویت با کانون های دارای مجوز می باشد ضمنا اشخاص حقیقی در صورت برنده شدن موظف به ارائه مجوز از سوی مراجع صلاحیت دار ظرف مدت سه ماه می باشند و یا از طریق یکی از کانون های صلاحیت دار برای عقد قرارداد اقدام نمایند .
2- متقاضی باید هیچگونه بدهکاری به سازمان زیباسازی نداشته بباشد احراز این امر اخذ مفاصا حسابی است که امور مالی سازمان صادر می نماید .
3-مدت پیمان 1 سال شمسی می باشد .
4- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95.9.23 ساعت 14 می باشد و زمان بازگشایی پییشنهادات روز چهارشنبه مورخ 95.9.24 ساعت 12 می باشد .
5-مبلغ 5% از کل اجاره یکساله تلویزیون شهری به عنوان سپرده شرکت در مزایده در وجه جاری به شماره حساب جاری 3-8464956-42-2610 بانک انصار شعبه مرکزی امام خمینی یا ضمانت نامه معتبر بانکی به نفع کارفرما الزامی است .
6- برنده اول هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده شرکت در مزایده وی به نفع سازمان ضبط خواهدشد و مراتب به شخصی که پیشنهاد و در مرتبه دوم قرارداد با رعایت مفاد تبصره یک این ماده ابلاغ می گردد اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای معامله حاضر نشود سپرده اوهم ضبط می شود و در این صورت به تشخیص شهرداری مناقصه تجدید و یا موضوع برای اتخاذ تصمیم دیگر به کمیسیون مقرر در ماده 1 این آیین نامه ارجاع خواهد شد.
تبصره 1- رجوع به پیشنهاد دهنده که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرارداد به شرطی میسر است که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه ا زمبلغ سپرده بیشتر نباشد در غیر اینصورت رجوع به او ممنون است .
7- ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط و تکالیف سازمان زیباسازی شهرداری سنندج می باشد .
8- سازمان زیباسازی در تجدید مزایده و همچنین رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادات مختار است .
9- هزینه های مربوط به انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود .
سازمان زیباسازی شهرداری سنندج
آدرس و تلفن :کردستان، خیابان امام روبروی اداره گمرک ، کوچه بیان ، سازمان زیباسازی شهرداری سنندج

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.