مزایده واگذاری نمایشگاه بهار مالگه خرم آباد – نوبت دوم

مزایده واگذاری نمایشگاه بهار مالگه خرم آباد – نوبت دوم
مزایده گزار : سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد
 تاریخ: 1395/10/26
شماره آگهی :
 آدرس : استان لرستان

شرح آگهی

آگهی مزایده؟ نوبت دوم
سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد بر اساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری در نظر دارد نمایشگاه بهار مالگه را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ 60.000.000 ریال بابت بهار مالگه شریعتی و مبلغ 20.000.000 ریال بابت بهار مالگه کیو به حساب سپرده شماره 100786764141 نزد بانک شهر شعبه انقلاب به نام سازمان میادین واریز نماید، لذا پیشنهادات خود را همراه فیش واریزی به مدت 10 روز پس از انتشار آگهی مزایده نوبت دوم در پاکتهای دربسته به دبیرخانه سازمان میادین واقع در 60 متری انتهای خیابان شورا جنب پمپ بنزین کولیوند تحویل نمایند. ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه سازمان میادین مراجعه نمایند در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
علیرضا رشیدفرد – مدیر عامل سازمان میادین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.