مزایده واگذاری محل جهت نصب بیلبورد تبلیغاتی در شهر گتاب

مزایده واگذاری محل جهت نصب بیلبورد تبلیغاتی در شهر گتاب
مزایده گزار : شهرداری گتاب
 تاریخ: 1395/09/13
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده- نوبت اول
شهرداری گتاب در نظر دارد به استناد مجوز شماره 27 شورای اسلامی شهر گتاب محل های تعیین شده را جهت نصب تابلو بیلبورد به شرکت های دارای مجوز واگذار نماید.
مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 5 درصد قیمت پیشنهادی
نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز وجه به حساب سپرده سیبا بانک ملی 0107474584008 بنام شهرداری گتاب
محل و مهلت دریافت اسناد: امور مالی شهرداری گتاب از تاریخ 95.9.22 الی 95.10.4
مهلت تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری 95.10.6
تاریخ و محل تشکیل کمیسیون: ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 95.10.7 – در محل شهرداری گتاب
در صورتی که نفرات اول، دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد با شهرداری نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.