مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه مهرآباد تهران

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه مهرآباد تهران
مزایده گزار: اداره کل فرودگاه بین الملی مهرآباد
 تاریخ: 1394/01/22
شماره آگهی:
آدرس: تهران، فرودگاه مهرآباد ، بلوار اصلی و خیابان پرواز

شرح آگهی

فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان فضاهای تبلیغاتی واقع در محوطه بیرونی ( بلوار اصلی و خیابان پرواز ) در فرودگاه مهرآباد
اداره کل فرودگاه بین الملی مهرآباد در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح خدمات و تسهیلات مورد نیاز مسافرین ، مستقبلین و مشایعین فرودگاه نسبت به واگذاری فضاهای تبلیغاتی به متراژ حدود 560 متر مربع واقع در محوطه بیرونی بلوار اصلی و خیابان پرواز ، فرودگاه بین المللی مهرآباد به مدت 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب 1358 و آیین نامه اجرایی آن از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید.
بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی ، مدیریتی و اجرایی لازم می باشند دعوت به عمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 94.1.31 ضمن واریز مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب سیبا 2176849003009 نزد بانک ملی ایران در وجه اداره کل فرودگاه مهرآباد ، با مراجعه به دبیرخانه اداره امور اداری به آدرس : فرودگاه مهرآباد ، جنب ترمینال شماره 2 ، طبقه همکف نسبت به ارائه فیش واریزی و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.
محل و مهلت تکمیل و تسلیم اسناد : فرودگاه مهرآباد ، جنب ترمینال 2 ، ساختمان اداره کل فرودگاه مهرآباد ، طبقه همکف دبیرخانه حداکثر تا پایان وقت اداری روز 94.2.9
لازم به ذکر است ارزیابی کیفی ، کمی و شناسایی بهره بردار واجد شرایط با توجه به معیارهای مندرج در اسناد فراخوان معمول خواهد شد و شرکت در فراخوان هیچگونه حق و حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد . ضمناََ هزینه انتشار آگهی با برنده فراخوان می باشد.
اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.