مزایده واگذاری یک عدد پل عابر پیاده در شهرستان سرخ رود

مزایده واگذاری یک عدد پل عابر پیاده در شهرستان سرخ رود
مزایده گزار : شهرداری سرخ رود
 تاریخ: 1395/12/16
شماره آگهی :
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

آگهی مزایده
شهرداری سرخ رود در نظر دارد به استناد بند شماره 4 مصوبه شماره 33 مورخه 95.10.28 شورای اسلامی شهر سرخ رود شهرداری سرخ در نظر دارد جهت حفظ ایمنی عابرین پیاده نسبت به واگذاری یک عدد پل عابر پیاده در قالب ساخت و بهره برداری از فضای تبلیغات محیطی به مدت ده سال واقع در بلوار امام رضا (ع) مقابل پارک ورزش اقدام نماید لذا شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده بعد از انتشار آگهی به مدت 7 روز به امور قراردادها شهرداری سرخ رود مراجعه نمایند .
سید محمد مهدی موسوی نژاد -شهردار
آدرس: مازندران, بلوار امام رضا (ع) مقابل پارک ورزش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.