مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای استان مرکزی

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای استان مرکزی
مزایده گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی
 تاریخ: 1395/10/07
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان مرکزی

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
موضوع آگهی: واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای استان مرکزی
تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 921.327.536 ریال نهصد و بیست و یک میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار و پانصد و سی و شش ریالل بصورت نقد به حساب سیبا بانک ملی شعبه مرکزی اراک به شماره 2176375204008 واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماه قابل تمدید یا تضمین های دیگر مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی بشماره 123402/ت 50659 ه در پاکت الف ارائه گردد.
مهلت و محل دریافت اسناد: از تاریخ 95.10.6 لغایت 95.10.12 به مدت 7 روز به آدرس: اراک- میدان امام خمینی ره سه راهی خمین– دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی با در دست داشتن معرفی نامه می باشد.
مهلت و محل ارائه پیشنهادات: تا ساعت 14 روز 4شنبه مورخ 95.10.22 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی- طبقهه همکف دبیرخانه در قبال اخذ رسید می باشد.
زمان و محل بازگشائی پیشنهادات: ساعت 9 صبح روز 5شنبه مورخ 95.10.23 در سالن جلسات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ایی استان می باشد.
به پیشنهادهای فاقد امضا و مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت http://www.iets.mporg.ir یا http://www.markazi.rmto.i رجوع نمائید
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.