مزایده واگذاری امتیاز پروژه سیستم تبلیغات شهری نوبت دوم

مزایده واگذاری امتیاز پروژه سیستم تبلیغات شهری نوبت دوم
مزایده گزار : شهرداری ورامین
 تاریخ: 1395/10/14
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
نوبت دوم
شهرداری ورامین در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز پروژه سیستم تبلیغات شهری از مزایده عمومی به مدت سه سال به اشخاص حقوقی واجد شرایط داشتن مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و حداکثر سابقه تبلیغات محیطی اقدام نماید.
داوطلبان می بایست ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری و یا به سایت اینترنتی WWW.E-VARAMIN.IR شهرداری ورامین مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.
تلفن تماس 7-36242525 داخلی 364-366
شهرداری در یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
هزینه درج آگهی وکارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
سایر اطلاعات و جزییات در فرم شرایط مزایده موجود می باشد.
حیدریان شهردار ورامین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.