مزایده واگذاری سه طرف پل در شهرستان آبیک – نوبت دوم

مزایده واگذاری سه طرف پل در شهرستان آبیک – نوبت دوم
مزایده گزار : شهرداری آبیک
 تاریخ: 1396/01/30
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان قزوین

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
شهرداری آبیک در نظر دارد پیرو مجوز شماره 2071 مورخ 95.11.16شورای اسلامی محترم شهر آبیک نسبت به واگذاری سه طرف پل بصورت قسمت شرقی و یک طرف قسمت غربی لاین جنوبی جهت تبلیغات و بصورت اجاره بمدت یکسال از طریق مزایده عمومی به افراد و شرکتهای متقاضی واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می‌آید حداکثر ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت و ارائه اسناد در ساعات اداری به ساختمان شهرداری واقع در بلوار طالقانی طبقه اول واحد مالی مراجعه نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه انتشار آگهی در روزنامه بعهده برنده مزایده می‌باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.