مزایده واگذاری تعداد ۱۸ عدد پایه بنر در مهریز

مزایده واگذاری تعداد ۱۸ عدد پایه بنر در مهریز
مزایده گزار : شهرداری مهریز
 تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان یزد

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی مرحله اول- نوبت اول
شهرداری مهریز در نظر دارد نسبت به واگذاری تعداد ۱۸ عدد پایه بنر در سطح شهر به صورت اجاره از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید.
متقاضیان می توانند از تاریخ آخرین چاپ آگهی به مدت ده روز و حداکثر تا تاریخ ۹۵٫۱۱٫۱۷ جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.
۱- آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری ۹۵٫۱۱٫۷
۲- اجاره پایه بنرهای موجود به صورت نقدی می باشد.
۳- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.
۴- متقاضیان جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده می توانند به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.
۵- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده برنده شرکت در مزایده می باشد.
۶- هزینه خرید اسناد شرکت در مزایده مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.
۷- واریز سپرده جهت پایه بنرها طبق فرم پیشنهاد قیمت به حساب ۳۱۰۰۰۰۳۴۷۶۰۰۲ سپرده شهرداری بابت سپرده شرکت در مزایده نزد بانک ملی مهریز یا چک تضمینی بانکی در وجه شهرداری مهریز
۸- چنانچه وجه اجاره پایه بنرها در موعد مقرر پرداخت نگردد سپرده حسن انجام تعهدات به نفع شهرداری ضبط می گردد.
۹- شرکت کنندگان در مزایده نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.