مزایده واگذاری تبلیغات محیطی شهردر تهران

مزایده واگذاری تبلیغات محیطی شهردر تهران
مزایده گزار: شهرداری شمشک
 تاریخ: 1394/02/06
شماره آگهی: نوبت اول
آدرس: تهران، شمیرانات – رودبار قصران – شمشک شهرداری شمشک

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده عمومی 
شهرداری شمشک در نظر دارد به استناد مجوز شماره 4567ک93 مورخ 93.10.16 شورای اسلامی شهر ، تبلیغات محیطی شهر را به مبلغ 3.000.000.000 ریال سه میلیارد ریال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط  واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای دارای سوابق دعوت می گردد پس از مدت یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی به واحد امور مالی – امور قراردادها مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند .
نشانی  : تهران – شمیرانات – رودبار قصران – شمشک شهرداری شمشک ( تلفن 24873000 و 26526949 )
مبلغ سپرده 150.000.000 ریال (یکصد و پنجاه میلیون ریال) می باشد که باید به حساب شماره 302073686 به نام شهرداری شمشک نزد بانک تجارت شعبه فشم واریز و فیش واریزی قبل از برگزاری مزایده تحویل گردد .
شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای گواهی رتبه بندی معتبر از مراجع ذیصلاح باشند .
هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد .
سایر اطلاعات در اسناد مزایده موجود است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.