مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در تهران

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در تهران
مزایده  گزار : شرکت شهر صنعتی کاوه
 تاریخ: 95/06/06
شماره آگهی :
 آدرس : تهران ، میدان آرژانتین ، بلوار بیهقی ، کوچه شانزدهم شرقی ، پلاک 16 ، طبقه اول

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
شرکت شهر صنعتی کاوه در نظر دارد 489 متر مربع تابلوی تبلیغاتی را از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت سه سال در قبال ساخت 720 متر مربع با هزینه برآوردی سه میلیارد ( در طول مدت قرارداد مبلغ مال الاجاره با هزینه ساخت تهاتر می گردد ) واگذار نماید . لذا واجدین شرایط می توانند جهت خرید اسناد مزایده تا تاریخ 95.6.14 به دبیرخانه دفتر مرکزی این شرکت واقع در تهران ، میدان آرژانتین ، بلوار بیهقی ، کوچه شانزدهم شرقی ، پلاک 16 ، طقه اول مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را به انضمام سپرده شرکت در مزایده مبلغ 150.000.000 ریال و مدارک مندرج در دعوتنامه را تا پایان وقت اداری موزخ 1395.6.16 به دبیرخانه این شرکت واقع در نشانی فوق تسلیم نمایند . ضمنا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.