مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در تهران

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در تهران
مزایده  گزار : شرکت شهر صنعتی کاوه
 تاریخ: ۹۵/۰۶/۰۶
شماره آگهی :
 آدرس : تهران ، میدان آرژانتین ، بلوار بیهقی ، کوچه شانزدهم شرقی ، پلاک ۱۶ ، طبقه اول

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
شرکت شهر صنعتی کاوه در نظر دارد ۴۸۹ متر مربع تابلوی تبلیغاتی را از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت سه سال در قبال ساخت ۷۲۰ متر مربع با هزینه برآوردی سه میلیارد ( در طول مدت قرارداد مبلغ مال الاجاره با هزینه ساخت تهاتر می گردد ) واگذار نماید . لذا واجدین شرایط می توانند جهت خرید اسناد مزایده تا تاریخ ۹۵٫۶٫۱۴ به دبیرخانه دفتر مرکزی این شرکت واقع در تهران ، میدان آرژانتین ، بلوار بیهقی ، کوچه شانزدهم شرقی ، پلاک ۱۶ ، طقه اول مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را به انضمام سپرده شرکت در مزایده مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و مدارک مندرج در دعوتنامه را تا پایان وقت اداری موزخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ به دبیرخانه این شرکت واقع در نشانی فوق تسلیم نمایند . ضمنا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.