مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در قائمشهر – نوبت دوم

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در قائمشهر – نوبت دوم
مزایده گزار : شهرداری قائمشهر
 تاریخ: 1396/01/27
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

آگهی مزایده کتبی نوبت اول
شهرداری قائمشهر در نظر دارد نسبت به واگذاری تابلوهای تبلیغاتی به شرح ذیل را از طریق مزایده کتبی به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز رسمی اقدام نماید. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاع بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته با شماره تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادها و یا به سایت WWW.GHAEMSHAHR.IR شهرداری مراجعه نمایند.

Untitled

1- نوع کار : واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر
2- محل تحویل و اخذ اسناد مزایده : شهرداری قائمشهر واحد قراردادها
3- فروش اسناد مزایده از تاریخ 96.1.26 به مدت 7 روز می باشد.
4- نوع سپرده : ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه
5- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط نفر اول و دوم و سوم ضمانتنامه شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط شود.
6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
7- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
چاپ نوبت اول مورخ 96.1.26 چاپ نوبت دوم 96.1.27
رضا رحیمی – شهردار قائمشهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.