مزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در شهر قدس

مزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در شهر قدس
مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

آگهی مزایده
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس
در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۸۳۵-۱۰ مورخ ۹۵٫۸٫۱۷ بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی متعلق به سازمان را برای مدت یکسال به صورت اجاره به بخش خصوصی واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می شود ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی مرحله دوم به امور مالی سازمان مراجعه و اسناد مزایده دریافت نمایند.
آدرس : شهر قدس ، خیابان ۴۵ متری انقلاب ، خیابان شهرداری ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس
تلفن : ۴۶۸۷۴۴۵۵-۴۶۸۵۸۱۸۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵٫۹٫۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵٫۹٫۱۳

آدرس: تهران, تهران، شهر قدس ، خیابان ۴۵ متری انقلاب ، خیابان شهرداری ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.