مزایده واگذاری بهره برداری از اقلام و تابلوهای تبلیغاتی – کیش

مزایده واگذاری بهره برداری از اقلام و تابلوهای تبلیغاتی – کیش
مزایده گزار : شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
 تاریخ: 1395/11/23
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان هرمزگان

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
شماره 95/847/8/6 نوبت دوم
مزایده گزار: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
موضوع مزایده: واگذاری امتیاز بهره برداری از اقلام و تابلوهای تبلیغاتی واقع در فرودگاه بین المللی جزیره زیبای کیش به شرح جدول ذیل

Untitled

جزئیات اقلام و فضاهای مورد استفاده تبلیغاتی به تفکیک در جداول موقعیت درج شده است.
در جدول فوق نرخ اجاره برای سال دوم 96-97 با 15 درصد افزایش نسبت به سال اول محاسبه شده است.
مهلت فروش اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 15 تاریخ 95.11.30
آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت 15 مورخ 95.12.10
محل فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات
دفتر مرکزی مزایده گزار جزیره کیش میدان خلیج فارس بلوار ایران مجتمع اداری پارس دبیرخانه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فروگاه های منطقه آزاد کیش تلفن 44421511-076
دفتر تهران بزرگراه آفریقا بالاتر از چهارراه شهید حقانی جهان کودک کوچه کیش شماره 45 طبقه همکف تلفن 88780747-021
مبلغ خرید اسناد مزایده 1.000.000 ریال که می بایست به حساب شماره 001-07023478-043-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش به نام شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش واریز گردد.
شرایط مزایده
شرکت کلیه اشخاص حقوقی در مزایده آزاد است.
در صورت تمایل به انجام بازدید محلی ارسال نامه درخواست و معرفی نماینده تا تاریخ 95.12.5 الزامی می باشد .
بازدید محلی در تاریخ 95.12.7 راس ساعت 10 صبح با ارایه معرفی نامه از سوی شرکت کنندگان انجام خواهد شد.
پیشنهاددهندگان می بایست مدارک و مستندات مربوط به مبلغ حداقل 20.000.000.000 ریال کارکرد مشابه شامل رونوشت قرارداد و آخرین صورت وضعیت تایید شده از همان قرارداد را در 5 سال گذشته را در پاکت ب ارایه نمایند.
پیشنهاد دهندگان دمی بایست در روزنامه و تعیین قیمت کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
اعتبار پیشنهادات واصله سه ماه می باشد و با نظر مزایده گزار برای یک دوره سه ماهه قابل تمدید است.
حد نصاب شرکت کنندگان حداقل تعداد شرکت کنندگان در مرحله بازگشایی پاکات الف ب سه شرکت کننده و برای پاکت ج دو شرکت کننده می باشد.
پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح مورخ 95.12.14 در جلسه کمیسیون معاملات در دفتر مرکزی مزایده گزار بازگشایی خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421511-076 تماس یا به سایت WWW.KISH.IR مراجعه فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.