مزایده واگذاری اماکن تجاری و فضاهای تبلیغاتی-فرودگاه زاهدان

مزایده واگذاری اماکن تجاری و فضاهای تبلیغاتی-فرودگاه زاهدان
مزایده گزار : اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان
 تاریخ: 1395/09/21
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان سیستان و بلوچستان

شرح آگهی

آگهی فراخوان عمومی

نوبت دوم
شناسایی متقاضی جهت واگذاری اماکن تجاری و فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه زاهدان
اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح تامین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی، نسبت به واگذاری بهره برداری از اماکن تجاری، پارکینگ و فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی زاهدان به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاههای کشور مصوب 1358 و آئین نامه اجرای آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید.
بدین وسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی، اجرایی و مدیریتی لازم می باشند، دعوت به عمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95.09.30 ضمن واریز مبلغ 500000 ریال به حساب سیبا شماره 2176842610001 با شناسه واریزی 10101287750 بنام درآمد شرکت فرودگاهها، با مراجعه به دبیرخانه اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان نسبت به ارائه فیش واریزی مزبور و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.

untitled

ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر می باشد . مهلت تکمیل و تسلیم اسناد (حداکثر) تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95.10.11 به فرودگاه زاهدان می باشد که کلیه پاکات فراخوان (شامل پاکت ضمانتنامه، پاکت رزومه و پاکت پیشنهاد قیمت و آنالیز درآمد- هزینه) می بایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارایه گردد.
لازم به ذکر است ارزیابی و شناسایی بهره برار واجد شرایط با توجه به معیارهای مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و شرکت در فراخوان هیچگونه حق و حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد نمود و هزینه انتشار آگهی با برنده فراخوان می باشد.
مشخصات محل های قابل واگذاری، از طریق فرودگاه و سایت مربوطه به آدرس ذیل قابل ارائه خواهد بود.
آدرس سایت www.zahedan.airport.ir www.airport.ir
اداره کل فرودگاه های استان سیستان و بلوچستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.