مزایده واگذاری اجاره نصب بنر تبلیغاتی در سمنان

مزایده واگذاری اجاره نصب بنر تبلیغاتی در سمنان
 مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان
 تاریخ: 1395/10/08
شماره آگهی : 87/8305
 آدرس : استان سمنان

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
شماره 87/8305
1- مزایده گذار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان
2- شرح مختصر موضوع مزایده: واگذاری اجاره نصب بنر تبلیغاتی روی تابلوهای منصوب بر پل های عابر پیاده و بهره برداری و نگهداری از آنها

untitled

4 – مهلت خرید و محل حضوری دریافت اسناد:
از تاریخ 95.10.9 تا پایان وقت اداری 95.10.18 به استثنای ایام تعطیل
سمنان- میدان شهید مطهری- اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان- دبیرخانه کمیسیون معاملات
5- مهلت و محل تحویل پیشنهادات: از تاریخ 95.10.19 تا پایان وقت اداری 95.10.28 به استثنای ایام تعطیل در محل فوق
6- زمان بازگشایی پاکات: ساعت 9 صبح روز 4شنبه مورخ 95.10.29 در محل این اداره کل
7- مبلغ سپرده شرکت در مزایده : سپرده شرکت در مزایده و نحوه واریز آن در اسناد تحویلی قید گردیده است.
توضیح : در قبال اخذ رسید اسناد تحویل ومسترد می گردد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://iets.mporg.ir مراجعه شود.
روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.