مزایده ساخت و نصب پل و بهره برداری از فضای تبلیغاتی

مزایده ساخت و نصب پل و بهره برداری از فضای تبلیغاتی
مزایده گزار : شهرداری قائمشهر
 تاریخ: 1395/12/11
شماره آگهی : شماره 85685/1/3/95 نوبت اول
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

آگهی مزایده کتبی
به شماره 95/3/1/8565
نوبت اول
شهرداری قائمشهر در نظر دارد نسبت به ساخت و نصب پل و بهره برداری از فضای تبلیغاتی دو طرف پل عابر پیاده را به شرح ذیل از طریق مزایده کتبی به کانون های تبلیغاتی واگذار نماید. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاع بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته با شماره تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادها و یا به سایت WWW.GHAEMSHAHR.IR شهرداری مراجعه نمایند.

Untitled

1- نوع کار : ساخت و نصب پل و بهره برداری از فضای تبلیغاتی دو طرف پل عابر پیاده که مجموعا 180 مترمربع می باشد ، طبق مشخصات ارائه شده در جدول فوق
2- محل تحویل و اخذ اسناد مزایده : شهرداری قائمشهر واحد قراردادها
3- فروش اسناد مزایده از تاریخ 95.12.11 لغایت 95.12.16 می باشد.
4- نوع سپرده : ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه
5- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط نفر اول و دوم و سوم ضمانتنامه شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط شود.
6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
7- هزینه چاپ آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.
8- نوبت اول 95.12.11
9- نوبت دوم 95.12.14
رضا رحیمی – شهردار قائمشهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.