مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در اهواز

مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در اهواز
مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری اهواز
 تاریخ: 1395/12/09
شماره آگهی : نوبت اول 95/12
 آدرس : استان خوزستان

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی نوبت اول شماره 95/12 (ب – ت – ک -8)
سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان به شماره 2/304 مورخ 95.10.22 در نظر دارد نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی گروه 8 سال 95 را از طریق مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی و شرکت ها و موسسات دارای مجوز ارشاد اسلامی و بومی استان خوزستان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.
Untitled

از شرکت /کانوهای مجاز بومی استان خوزستان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به نشانی اهواز، کمپلو، جنب پزشکی قانونی محوطه بیرونی ساختمان شماره سه شهرداری 3781812 مراجعه نمایند.
1-مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مزایده: از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز است و تحویل در محل دبیرخانه محرمانه مستقر در سازمان در آدرس فوق الذکر می باشد. (حداکثر مهلت تحویل پاکات : ساعت 15/30 روز شنبه 95.12.21 می باشد. )
2-سازمان در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادها مختار می باشد.
3-مبلغ سپرده شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ اولیه به شرح جدول بالا می باشد که می بایست به یکی از سه طریق ذیل ارایه شود.
الف-فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا 0106002893005 بنام سازمان زیباسازی نزد بانک ملی
ب-به صورت ضمانتنامه بانکی به نام سازمان زیباسازی و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها
ج-به صورت چک تضمین شده بانکی در وجه سازمان زیباسازی شهرداری اهواز
4-برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
5-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است.
6-بهای پیشنهادی بایست از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام و در پاکات لاک و مهر شده باشد.
7-شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبولی شروط و تکالیف سازمان می باشد.
8-حداکثر نتیجه کمیسیون برابر ماده 18 آیین نامه شهرداری به برنده کمیسیون اعلام خواهد شد.
9-تاربخ برگزاری مزایده در ساعت 9 صبح روز دوشنبه 95.12.23 می باشد حضور پیشنهاددهندگان در جلسه الزامی است.
10-به استناد بند 5 ماده 11 آیین نامه مالی شهرداری کلان میزان تضمین حسن انجام تعهدات 10% مبلغ قرارداد می باشد .
11-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است .
12-هزینه انتشار این آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز
آدرس: خوزستان, , اهواز، کمپلو، جنب پزشکی قانونی محوطه بیرونی ساختمان شماره سه شهرداری 3781812

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.