مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات در تهران

مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات در تهران
مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهر تهران
 تاریخ: 1395/09/07
شماره آگهی :
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
شماره 5-9-95
1- مزایده گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران
2-موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل:
(الف) 10 مجموعه تابلوهای منصوب بر روی عرشه پلهای هوایی”عابر پیاده و سواره رو” با مبلغ برآورد تقریبی پایه 31.000.000.000 ریال برای هر مجموعه بر اساس مندرجات اسناد مزایده
(ب) 6 مجموعه تابلوهای منصوب بر روی “بیلبورد” با مبلغ برآورد تقریبی پایه 23.000.000.000 ریال برای هر مجموعه بر اساس مندرجات اسناد مزایده.
(ج) 1 مجموعه نمایشگر شهری با مبلغ برآورد تقریبی پایه4.073.545.840 ریال بر اساس مندرجات اسناد مزایده.
3-شرایط متقاضی: متقاضی باید شخصیت حقوقی و دارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده وگواهی رتبه بندی یک الی سه، سال 1395 را از سازمان زیباسازی شهر تهران دریافت نموده باشد.
4-تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز در ساعات اداری (8 الی 16:00) توزیع
می شود.
5- محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران .
6- مبلغ تضمین شرکت درمزایده:
– سپرده شرکت در مزایده جهت مجموعه های بند الف به مبلغ 1,550,000,000 ریال .
– سپرده شرکت در مزایده جهت مجموعه های بند ب به مبلغ 1.160.000.000 ریال.
-سپرده شرکت در مزایده جهت مجموعه بند ج به مبلغ 204.000.000 ریال.
7- هزینه خرید اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ 1,500,000 ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 1004606389 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه وحید دستگردی کد 228 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مزایده همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
8- محل ومهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مزایده : در اسناد مزایده ذکر گردیده است .
9- هزینه انتشار آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
10-سازمان زیباسازی در تجدید مزایده و همچنین رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
11-ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرسwww.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

آدرس :تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.