مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی دور میدان در کرج

مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی دور میدان در کرج
مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری کرج
 تاریخ: 1394/02/09
شماره آگهی: نوبت دوم
آدرس: البرز، کرج میدان آزادگان ، خیابان برغان ، طبقه فوقانی بانک ملی ، سازمان زیباسازی ، طبقه دو

شرح آگهی

آگهی مزایده
سازمان زیباسازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط به مدت دو سال واگذار نماید.
شرح عملیات : فضای تبلیغاتی نمای خارجی دور میدان امام خمینی(ره) کرج به محیط تقریبی 346 متر  ارتفاع 3 متر
مبلغ قرارداد : دو سال به ریال 4.200.000.000 ریال
مبلغ سپرده : 5 درصد به ریال 210.000.000
سپرده شرکت در مزایده به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد .
ضمانتنامه های بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد .
واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100786847193 بانک شهر شعبه عظیمیه
برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
سازمان زیباسازی شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
مبلغ 540.000 ریال بابت هزینه خرید هر یک از اسناد مزایده به حساب شماره 100786757046 بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و رسید آن را دریافت نمایند .
متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ نشر این آگهی به مدت ده روز همه روزه می توانند در ساعات اداری به امور قراردادهای سازمان زیباسازی واقع در کرج ، میدان آزادگان ، خیابان برغان ، طبقه فوقانی بانک ملی سازمان زیباسازی ،طبقه دو مراجعه نمایند.
داشتن معرفی نامه همراه مهر وامضا مدیرعامل و آخرین تغییرات شرکت ها و کانونها هنگام خرید اسناد مزایده الزامی می باشد .
سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج شده است .
مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون به مبلغ کل قرارداد افزوده می شود .
هزینه چاپ آگهی کارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد .
درج این آگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید .
امور قراردادها و روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری کرج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.