مزایده واگذاری بهره برداری از سازه ها و بیلبوردهای تبلیغاتی

مزایده واگذاری بهره برداری از سازه ها و بیلبوردهای تبلیغاتی
مزایده گزار :  سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 تاریخ: 1395/12/04
شماره آگهی : نوبت دوم 95/37
 آدرس : استان بوشهر

شرح آگهی

مزایده عمومی نوبت دوم
شماره 95/37
1- موضوع مزایده : واگذاری بهره برداری از سازه ها و بیلبوردهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی خلیج فارس مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده
2- نام و نشانی دستگاه مزایده گزار: استان بوشهر، عسلویه بعد از سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ساختمان همایش خلیج فارس طبقه اول تلفن 07727372152
3- مبلغ برآورد : 3.500.000.000 ریال
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه معتبر بانکی یا وجه نقد به مبلغ 175.000.000 ریال که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار می باشد. مطابق شرح مندرج در اسناد مزایده
5- مدت زمان واگذاری خدمات : یکسال
6- شرایط شرکت در مزایده : اشخاص حقیقی و حقوقی
7- دریافت اطلاعات بیشتر و اسناد مزایده :
8- نشانی اینترنتی HTTP://IETS.MPORG.IR -WWW.PSEEI.IT
9- دبیرخانه کمیسوین مناقصات
10- محل تحویل اسناد و مدارک : استان بوشهر ، عسلویه ، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ، برج شهید تندگویان ، طبقه پنجم ، دبیرخانه کمیسیون مناقصات تلفن : 07727372152
11- فروش اسناد و بازدید : از روز دوشنبه مورخ 95.12.2
12- آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارک : حداکثر ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 95.12.22
13- تاریخ گشایش پاکتها : ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 95.12.23
14- محل گشایش پاکتها : استان بوشهر ، عسلویه ، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس ، ساختمان همایش های خلیج فارس ، طبقه دوم ، سالن جلسات سازمان
تلفن کمیسیون مناقصات : 2 – 07727372151 نمابر 07727372155
روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.