مزایده سازه تبلیغاتی در همدان – نوبت دوم

مزایده سازه تبلیغاتی در همدان – نوبت دوم
مزایده گزار : سازمان پایانه های مسافربری شهرداری همدان
 تاریخ: 1395/10/05
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان همدان

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده
نوبت دوم
سازمان پایانه های مسافربری شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به بهره برداری از سازه تبلیغاتی واقع در پایانه بزرگ به مدت یک سالل شمسی از طریق مزایده به افراد حقوقی و حقوقی واجد شرایط به صورت استیجاری واگذار نماید.
خلاصه شرایط مزایده :
1- داشتن اطلاعات فنی و تخصصی در زمینه امور مربوطه و ارایه مجوز بهره برداری سازه های تبلیغاتی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
2- متقاضیان بایستی مبلغی معادل جدول ذیل به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حسابب شماره 100785042812 بانک شهر شعبه همدان به نام سازمان پایانه های مسافربری شهرداری همدان واریز نماید.
3- کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار اگهی جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ 95.8.6 لغایتت 95.8.24 از ساعت 8 الی 13 به امور قراردادهای سازمان مراجعه و از تاریخ 95.8.13 لغایت ساعت 14 مورخ 95.8.25 پیشنهادهای خود را تحویل دبیرخانه سازمان نمایند لازم به ذکر است ملاک قبول پیشنهادها حضوری یا از طریق پست تاریخ تحویلی به سازمان می باشد.
4- شرکت کنندگان بایستی تا پایان وقت اداری 95.8.25 نسبت به ارائه مدارک در پاکتی به صورت لاک و مهر شده و ممهور به مهر مجازز اقدام نمایند و به نشانی همدان بلوار بدیع الزمان طبقه فوقانی پایانه بدیع الزمان سازمان پایانه های مسافربری شهرداری همدان کد پستی 6519616178 حضوری یا پستی تحویل نمایند.
5- برنده مزایده موظف است سپرده ای معادل 3 ماه مبلغ پیشنهادی جهت تضمین انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدیی در هنگام عقد قرارداد در اختیار کارفرما قرار دهد که نحوه وصول و استرداد به تفصیل در قرارداد تشریح میگردد.
6- برنده مزایده موظف است اجاره 6 ماه اول قرارداد را در ماه اول کاری به حساب 0105774261009 بانک ملی واریز نماید لازم به ذکر استت اجاره 6 ماه دوم نیز در ابتدای 6 ماه اخذ می گردد.
7- حداکثر زمان جهت بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده و ابلاغ 7 روز پس از روز بازگشایی می باشد.
8- تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز 95.8.26 در دفتر سازمان پایانه های مسافربری شهرداری همدان می باشد.
9- برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 7- 08134234746 تماس حاصل نمایند.
10-حضور پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آنها در جلسه کمیسیون معاملات بلامانع است.
11- تاریخ انتشار آگهی نوبت اول 95.8.6
12- تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 95.8.13
13- تاریخ بازگشایی پاکت ها 95.8.26 ساعت 100 صبح در دفتر سازمان پایانه های مسافربری شهرداری همدان

untitled

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.